Information on investment, M&A.

Thông tin đầu tư.

Investment and M&A
Kính mong Quý doanh nghiệp điền thông tin vào nội dung bên dưới để việc đầu tư và M&A được thực hiện dễ dàng và mang lại hiệu quả cao nhất. We would like you to fill in the below contents to implement it easily and bring the best results for investment and M&A. ***Tất cả thông tin này đều được bảo mật. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay và ký NDA để đảm bảo quyền lợi cho các bên! ***All this information is confidential. We'll contact you immediately and sign the NDA to ensure your rights!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Thông tin tư vấn/ Information Consulting:
II. Thông tin đầu tư, sáp nhập và mua lại/ Info on investments, M&A.
Type of company you want to invest in, m&a.
Detailed name of the field or industry you are interested in investing, acquiring, and merging
Công ty mục tiêu của bạn là gì? /What Is a Target Firm?
Doanh thu trung bình 3 năm gần nhất/ Average revenue for the last 3 years:
Quy mô nhân sự/ Employee Size
Quy mô nhà xưởng, văn phòng/ Size of factory, office
Selected Value: 3
Đơn vị tính: triệu dollar Units: million dollars
Selected Value: 1

Thank you!